הקרן החדשה לישראל פועלת בשקיפות מלאה. את הדו"חות הפיננסיים שלנו במלואם ניתן לקרוא ולהוריד כאן


דוח על המצב הכספי של הקרן החדשה לישראל 

נכון ל-31 בדצמבר 2011 ו-2010

הדוחות על המצב הפיננסי של הקרן החדשה לישראל לימים 31 בדצמבר 2011 ו-2010 ודוחות הפעילויות והשינויים בנכסים נטו הקשורים לשנים שהסתיימו בימים אלה נגזרו מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים. לקבלת עותקים של הדוחות המבוקרים ושל הדוחות הכספיים המלאים יש להפנות בקשה אל אנטוני פופלינגטון, מנהל כספים ראשי, בכתובת 330 Seventh Avenue, New York. NY 10001.


    • financial position heb